Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 6th Kyu

中即下段回し蹴り Chusoku Gedan Mawashi Geri

Chusoku中即

Chusoku