Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 4th Kyu

中即上段回し蹴り Chusoku Jodan Mawashi Geri

Chusoku中即

Chusoku