Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 5th Kyu

中即中段回し蹴り Chusoku Chudan Mawashi Geri

Chusoku中即

Chusoku