Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 10th Kyu

正拳両手上段突き Seiken Morote Jodan Tsuki

Kento検討

Kento