Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 10th Kyu

正拳両手下段突き Seiken Morote Gedan Tsuki

Kento検討

Kento