Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 10th Kyu

正拳両手中段突き Seiken Morote Chudan Tsuki

Kento検討

Kento