Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 9th Kyu

正拳上段逆突き Seiken Jodan Gyaku Tsuki

Kento検討

Kento

Vocabulary

  • 上段Jodan / face area
  • Gyaku / reverse
  • 突きTsuki / punch