Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 8th Kyu

正拳下打ち Seiken Shita Uchi

Kento検討

Kento

Vocabulary

  • Shita / bellow / under