Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 7th Kyu

手刀回し受け Shuto Mawashi Uke

Shuto手刀

Shuto

Vocabulary

  • Ashi / feet, leg
  • Te / hand
  • 手刀Shuto / knife Hand
  • 受けUke / block
  • 回しMawashi / turn / rotate

Videos