Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 6th Kyu

裏拳正面顔面打ち Uraken Shomen Ganmen Uchi

Kento検討

Kento