Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 6th Kyu

鶴足立ち Tsuru Ashi Dachi

Tsuru Ashi鶴足

Tsuru Ashi

Vocabulary

  • Ashi / feet, leg
  • Tsuru / crane (bird)
  • 立ちDachi / stance