Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 4th Kyu

手刀外打ち Shuto Soto Uke

Shuto手刀

Shuto

Vocabulary

  • Te / hand
  • 手刀Shuto / knife Hand
  • Soto / outside