Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 4th Kyu

手刀鎖骨打ち Shuto Sakotsu Uchi

Shuto手刀

Shuto

Vocabulary

  • 鎖骨Sakotsu / collar bone
  • Te / hand
  • 手刀Shuto / knife Hand